Vertiseit AB:s helägda dotterbolag DISE International AB förvärvar InStoreMedia AB, ett svenskt
plattformsbolag inom retail tech med ett väletablerat partnernätverk i Sverige och Storbritannien.
Förvärvet sker i linje med bolagets uttalade globala partnerstrategi för sitt plattformserbjudande och
tillför bolaget återkommande intäkter från internationella retailkunder med stor utvecklingspotential.
Köpeskillingen uppgår till 4,5 MSEK, varav 2 MSEK erläggs kontant vid tillträdet den 9 december 2019
och resterande del under 2020 i form av en tilläggsköpeskilling om maximalt 2,5 Mkr.

Vertiseit är ett retail tech-bolag och en ledande helhetsleverantör av digitala lösningar som stärker
kundupplevelsen i butik. Bolaget har som ambition att fortsätta sin framgångsrika tillväxtresa genom
organisk tillväxt och utvalda bolagsförvärv. Inom koncernen finns idag det helägda dotterbolaget DISE,
en plattformsleverantör med en global partnerstrategi för tillväxt. Bolagets produkter är specialiserade
för den digitala kundupplevelsen i butik, och erbjuds som SaaS-tjänst (Software as a Service).

InStoreMedia erbjuder en motsvarande mjukvaruplattform inom retail tech till ett flertal mycket
intressanta globala kunder som exempelvis Marks & Spencer, Dixons Carphone och John Lewis. Med en
installerad bas hos drygt femtio varumärken beräknas förvärvet stärka DISE tillväxt av återkommande
intäkter samt stärka det befintliga partnernätverket i framförallt Storbritannien.

”DISE har en unik position som plattformsleverantör för den digitala kundupplevelsen i
butik. Genom förvärvet av InStoreMedia tar vi ytterligare ett viktigt steg i vår expansion.
InStoreMedias partner- och kundstruktur i Storbritannien ligger helt i linje med DISE
globala plattformsstrategi.”, kommenterar Johan Lind, VD Vertiseit.

”Efter att ha träffat ett flertal intressenter konstaterade vi att Vertiseit och DISE var den
köpare som på bästa sätt kunde ta vid och utveckla de kund- och partnerrelationer som
byggts upp under lång tid. Vi vill passa på att tacka anställda och ägare som varit med om
att bygga upp InStoreMedia, och samtidigt önska Vertiseit lycka till i det fortsatta arbetet.”,
kommenterar Thomas Enzell, styrelseordförande i InStoreMedia.

Köpeskillingen uppgår till 4,5 Mkr, varav 2 Mkr erläggs kontant vid tillträdet och resterande maximalt
2,5 Mkr erläggs under 2020 i form av en tilläggsköpeskilling som baseras på utfallet av
integrationsarbetet i DISE. InStoreMedias verksamhet kommer helt att införlivas i DISE. Bolaget har
under lång tid varit olönsamt och finansierats av riskkapital. Införlivat i DISE, bedöms InStoreMedias
verksamhet från och med Q1 2020 ha en positiv effekt på koncernens resultat.

InStoreMedias mjukvaruplattform kommer under en längre tid att samexistera med DISE
mjukvaruplattform, för att successivt ersättas av densamma. Tillträde sker den 9 december 2019 då
DISE förvärvar 98 procent av InStoreMedia. Förvärvet väntas inte påverka vinst per aktie under
innevarande år.